مطالعه‌ی اثرات راهبردهای هم‌تألیفی بر بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزه آموزش از دور: کاربست فن تحلیل شبکه‌های اجتماعی و پارادایم سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور،دانشگاه پیام نور

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل ساختار شبکه‌ اجتماعی هم-تألیفی پژوهشگران حوزه آموزش از دور و سنجش تأثیر راهبردهای هم‌تألیفی بر بهره‌وری علمی آنان انجام شده است.
روش: به منظور تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی از فن تحلیل شبکه‌های‌ اجتماعی استفاده می‌کند. جامعه آماری پژوهش، تولیدات علمی تمامی پژوهشگرانی هستند که از آنها دست‌کم یک مقاله در پایگاه استنادی وب‌آو‌ساینس در بازه زمانی 1990 تا 2017 نمایه شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین محدودیت، کارآمدی، اندازه شبکه و جنسیت با بهره‌وری علمی پژوهشگران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از آن است که راهبردهای مختلف تأثیر متفاوتی بر میزان بهره‌وری پژوهشگران این حوزه علمی دارند و بین انتخاب راهبردهای هم‌تألیفی و بهره‌وری علمی رابطه مستقیمی وجود دارد. در این باره، پژوهشگرانی که راهبردهای حفره‌های ساختاری و منسجم را به عنوان سبک انتشاراتی خود برگزیده‌اند، به ترتیب بالاترین میزان بهره‌وری را دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که حدود 53 درصد از تغییرپذیری متغیر ملاک از طریق مجموع متغیرهای پیش‌بین تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: نتایج مبیّن آن است که بهره‌وری علمی پژوهشگران تابعی از کاربست راهبردهای هم‌تألیفی توسط آنان می‌باشد. همچنین جنسیت عامل بسیار تأثیرگذاری بر بهره‌وری علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعی هم‌تألیفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها