همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

لیلا هاشمی

علوم تربیتی Executive Director

scientometrics@shahed.ac.ir
02151215126