نویسنده = فرزانه قنادی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. روش ها و شاخص های ارزیابی تولیدات علمی در علوم انسانی و اجتماعی: مرور نظام مند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-230

10.22070/rsci.2020.4998.1341

فرزانه قنادی نژاد؛ غلامرضا حیدری