کلیدواژه‌ها = سنجش تعاملات
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت اطلاعات متقابل در همکاری دانشگاه و صنعت در گذار به دانشگاه‌های نسل سوم در ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-146

10.22070/rsci.2019.4609.1305

آتوسا کوچک؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره