کلیدواژه‌ها = تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-56

10.22070/rsci.2018.696

مریم امامی؛ نصرت ریاحی نیا؛ فرامرز سهیلی