کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی‌های ملّی دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی