کلیدواژه‌ها = زوج کتاب‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نظریه‌های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-122

10.22070/rsci.2019.4452.1292

رضا کریمی؛ یعقوب نوروزی