اعتبارسنجی شاخص‌های نوآوری در دانشگاه‌های ایران بر اساس شاخص‌های نوآوری دانشگاه‌های جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم‌سنجی، دانشگاه شاهد

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد.

چکیده

هدف: نوآوری یکی از مؤلفه‌های اصلی و مهم برای پیشرفت هر کشوری است و ازآنجایی‌که نوآوربودن دانشگاه‌ها می‌تواند باعث اصلی پیشرفت و توسعه شود بسیار ضروی است تا بتوان دانشگاه‌های نوآور را با استفاده از شاخص‌های مناسب شناسایی کرد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر پژوهش اعتبارسنجی شاخص‌های نوآوری در دانشگاه‌های ایران بر اساس شاخص‌های نوآوری دانشگاه‌های جهان می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. روش این پژوهش اسنادی و پیمایشی است که با بهره‌گیری از تکنیک دلفی و تشکیل پنل خبرگان انجام شده است؛ پنل خبرگان شامل 10 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و متخصصان علم‌سنجی بودند که بر اساس تمایل و در دسترس‌بودن به‌منظور استفاده از اطلاعات آنها به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. باید اشاره کرد پرسشنامه بخش دلفی در دو دور به‌منظور تعیین اعتبار شاخص‌های ارزیابی نوآوری دانشگاه‌های ایران از دیدگاه متخصصان انجام شد. در بخش روش اسنادی، جامعه آماری را متون و منابع چاپی و الکترونیکی مربوط به شاخص‌های ارزیابی نوآوری دانشگاه‌ها در پایگاه‌های سنجش علم داخل و خارج از کشور تشکیل داد. به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش از چک‌لیست و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار اکسل نسخه 16 و اس پی اس اس نسخه 25 استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد برای ارزیابی دانشگاه‌های نوآور در ایران شاخص مشخص و مدونی وجود ندارد. همچنین مشخص شد که در سطح جهان 63 شاخص برای ارزیابی دانشگاه‌های نوآور وجود دارد. از بین 63 شاخص شناسایی‌شده، بر اساس دیدگاه متخصصان 18 شاخص به‌منظور شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های نوآور در ایران شناسایی و پیشنهاد شد. بر اساس شاخص‌های پراکندگی متغیر اعتبار شاخص‌های دانشگاه‌های نوآور به‌طور متوسط با انحراف معیار 52/0 درصد از میانگین جامعه فاصله داشت. میزان مطابقت شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های ایران با شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های نوآور در سطح جهان 0.56 درصد بود.
نتیجه‌گیری: بسیار لازم و ضروری است که در ایران نیز شاخص‌های مشخص و مدون برای ارزیابی و سنجش دانشگاه‌های نوآور در سطح کشور تدوین شود تا بتوان روی نقاط قوت دانشگاه‌ها از بعد نوآوری تأکید کرد. شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های ایران که میزان مطابقت آن با شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های نوآور جهان 0.56 درصد بود نشان‌دهنده این است که این میزان مطابقت بسیار ضعیف است و باید روی شاخص‌های نوآوری دانشگاه‌ها بیش از پیش تمرکز کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of innovation indicators in Iranian Universities based On the innovation indicators of World Universities

نویسندگان [English]

  • zahra karimi 1
  • laleh Samadi 2
  • Saeid Asadi 3
1 Master in Scientometrics, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose:Innovation is one of the main and important components for the development of any country and since the innovation of universities can be the main cause of progress and development, it is very necessary to be able to use innovative universities using the index. Identify the right ones. Therefore, the main purpose of the present study is to validate the innovation indicators in  Iranian universities based on the innovation indicators of the world's             universities.
Methodology: This research is applied in terms of purpose, which has been done with a scientometric approach. The method of this research is documentary and survey, which has been done by using The Delphi technique and   forming an expert panel; the panel of experts included 10 faculty members of public universities and research experts who are based on willingness and  availability. They were purposefully selected to use their information. It should be noted that the Delphi section questionnaire was conducted in two rounds to determine the validity of the innovation indicators of Iranian universities from the perspective of experts. In the documentary method section, the statistical population consisted of printed and electronic texts and resources related to the indicators of university innovation assessment in knowledge assessment centers inside and outside the country. To collect the data required for the research, a checklist and a researcher-made questionnaire were used. Descriptive and     inferential statistics were used to analyze the data using Excel version 16 and SPSS version 25 software.
Findings: The findings of the present study showed that there is no clear and codified index for evaluating innovative universities in Iran. It was also found that there are 63 indicators in the world for evaluating innovative universities. Among the 63 identified indicators, 18 indicators were identified and proposed based on the views of experts to evaluate the indicators of innovative universities in Iran. Based on the variables of variable validity, the indicators of innovative universities averaged 0.52% away from the population average. The degree of matching of the evaluation criteria of Iranian universities with the evaluation criteria of innovative universities in the world was 0.56%.
Conclustion: It is very necessary and necessary in Iran to develop clear and codified indicators for the evaluation and evaluation of innovative universities in the country so that the strengths of universities in terms of innovation can be emphasized. The evaluation indicators of Iranian universities, which were 0.56% consistent with the evaluation indicators of the world's innovative universities, indicate that this level of conformity is very weak and should be more than the innovation indicators of universities. Focused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Innovation Indicators
  • Innovative University
  • Global University Innovation Indicators
  • Innovation Assessment
  • Science
  • and Innovation Link
ابراهیمی حسین‌زاده، سعیده (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان).
بلوچ، ناصر (1394). نوآوری اعضای هیئت علمی راهبردی مؤثر در توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
بهرامی، محسن، منتظرین، نادر، نیکخو، مسعود، مهرجویی، مجتبی، طاعتی، مهکامه (1389). نوآوری و دانشگاه، فصلنامه آموزشی مهندسی ایران، سال دوازدهم، شماره 45، ص. 69-89.
حسین‌بر، خیرالنسا و دیگران (1395)، شناسایی راهکارهای توسعه نوآوری در دانشگاه‌ها، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (علم نت)
خسروی‌پور، بهمن و حمید، فاطمه (1397) موانع نوآوری و پایداری در دانشگاه‌ها، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 4، شماره 1، (184-193).
دهقانی، محمدجواد (1395). گزارش اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).
شاه‌آبادی، ابوالفضل، صادقی، حامد (1393). تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 70، بهار 1392، ص. 1-22
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها)، سمت.
Berestova, T. V. From Innovative Projects to an Innovative University (2009) DOI:
 014768820903009 10.3103 /دانش و پردازش اطلاعات علمی و فنی، جلد 36 شماره 3، ص.185-180.
Christensen,C. M&Eyring<H.J.(2011).The Innovative university:Changing the DNA of Higher Education from the inside Our (Jossey – Bass Higher and Adult Education Series).Jossey- bass publishers;1 Edition
Clark,B. (1998).Creating Entrepreneurial universities,organizational pathways of Transformation,oxford/New York:pergamon Elsevier
Ganter, A. (2014). Configurational paths to organizational innovation:gualitative comparative analyses of antecedents and contingencies. Journal of Business Resarch, 6,1285-1292.
Global competitivenesss Report(WEF)(2013-2014).
Lundnall,B.(1992).”National systems of innovation:Towards a Theory of  innovation and interactive learning”.london,pinter.
 Nelson, Adam R.(2017). Ranking university innovation: a critical history, Springer Nature Singapore Pte Ltd. Entrep Educ (2018) 1:1–10 https://doi.org/10.1007/s41959-018-0002
Tijssen, Robert j .W, Jos J.Winnink (2018)Capturing “R&D excellence: indicators, international statistics, and innovative universities.Scientometrics,114:687-699p.
دسترس‌پذیر در: https://doi.org/10.1007/s11192-017-2629
Xiaogang, Shen (2018). The Index Constrauction and Evaluation Modeling On the Scientific and Technological innovation of university, Nucleo de Estudos do Futuro NEF PUCSP, Volume: 2 - Issue: 2 - Page: 61 - Published in: - Type: journal-article
DOI: 10.24212/2179-3565.2011v2i2p61-68 - URL: http://dx.doi.org/10.24212/2179-3565.2011v2i2p61-68.