دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-282 (تاریخ انتشار الکترونیکی 1399/10/9) 
3. تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی حوزه نوآوری باز

صفحه 25-52

10.22070/rsci.2020.4791.1323

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده