ارزیابی پژوهش های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب وکارهای خانوادگی با دو رویکرد علم سنجی و فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کارآفرینی، دانشگاه تهران و مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 . دانشیار، گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران،تهران،ایران.

10.22070/rsci.2021.13735.1467

چکیده

هدف: هدف از نگارش پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت انتشارات حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌و‌کارهای خانوادگی با دو رویکرد تلفیقی علم‌سنجی و فرا تحلیلی است.
روش‌شناسی تحقیق: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات و مدارک علمی نمایه شده در وب او ساینس با نوضوع "مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای خانوادگی" در بازه زمانی 1997 تا مارس 2021 می‌باشد.
یافته‌های تحقیق: از سال 2016 مقالات رشد چشم‌گیری داشته و در سال 2020 به اوج خود رسیده است و بیش از 70 درصد مقالات مربوط به کشورهای توسعه‌یافته می‌باشند یافته‌های قسمت فرا تحلیل نشان داده، همگنی ازنظر میزان و تنوع تأثیر متغیرهای مختلف بر حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌و‌کارهای خانوادگی مطالعات مورد تائید قرار نگرفت و تحلیل داده‌ها بیانگر دخالت متغیرهای تعدیل‌کننده شاخص محیطی، نوع صنعت، سبک کسب‌و‌کار خانوادگی و نیز منابع مورداستفاده در تحقیقات پیشین هست
نتیجه‌گیری: سیر صعودی تحقیقات در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بیانگر اهمیت مسئله در وضعیت بهزیستی افراد رشد اقتصادی و بهبود محیط‌زیست و محیط زندگی است که توجه بیشتری به این حوزه و همکاری‌های بین‌المللی با دیگر کشورها را می‌طلبد و با توجه به ناهمگن بودن مقالات می‌توان نتیجه گرفت که پژوهش‌های مربوط به این حوزه روند انباشتی خود را طی نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of corporate social responsibility research in family businesses with two approaches of scientometric and meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Aghajani afrouzi 1
  • jahangir Yadolahi farsi 2
  • Mahmod Ahmadpour Dariani 3
  • mahmoud motevaseli 4
1 Management Department, Payam e Noor University, Mazandaran province, Neka. Faculty Member
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
4 Economic faculty of Tehran university
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is evaluating the condition of publication in corporate social responsibility of firms related to family business through two methods of scientometrics and Meta analyze.
Methodology: The statistical population of this study consists of articles published in journals in the field of corporate social responsibility, which are indexed on web of science, during 1997 to 2021.
Findings: Since 2016, articles have grown significantly and reached their peak in 2020. more than 70% of articles belong to developed countries. The findings of the meta-analysis section show homogeneity in terms of volume and The diversity of the effect of different variables on the area of corporate social responsibility in family businesses was not confirmed in the studies and the data analysis indicates the involvement of variables modulating the environmental index, type of industry,
Conclusion: The upward trend of research in the field of social responsibility of the company indicates the importance of the issue in the welfare of individuals, economic growth and improvement of the environment and the living environment, which requires more attention to this field and international cooperation with other countries. Related to this area has not undergone its accumulation process

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Corporate Social Responsibility"
  • "Meta-analysis"
  • "Family Business"
  • "Effect Size"
  • "cientometrics"