تحلیل و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقالات علمی ـ پژوهشی هنر، مبتنی بر نظریه هنجارها و ضدهنجارهای علم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران.

2 استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: توصیف کیفی شاخص‌های کاربرگ‌های ارزیابی مجلات علمی ـ پژوهشی هنر، شناسایی کاستی‌های آن‌ها در مقایسه با هنجارها و ضدهنجارهای علم و تدوین کاربرگ جدید از اهداف این پژوهش است.
روش‌شناسی: این مطالعه تلفیقی (qual) QUN و به‌صورت ترکیبی از پیمایش و تحلیل محتوا بود. برمبنای شیوه تمام شماری، نمونه‌ها شامل: 1) 9 کاربرگ‌ ارزیابی مجلات علمی ـ پژوهشی هنر و 2) 14 نفر از متخصصین حوزه‌های علم‌سنجی و هنر بود. داده‌ها به کمک روش آمار توصیفی، برحسب درصد توزیع فراوانی و رسم جدول و نمودار تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: از مجموع 53 شاخص موجود، شاخص «استفاده از منابع معتبر کافی و جدید (داخلی و خارجی)» با 78/77% بیشترین و 26 شاخص‌ دیگر، با 11/11% کمترین درصد فراوانی را دارا می‌باشند. همچنین، این شاخص‌ها از مجموع 7 هنجار علم مرتن، با 6 هنجار و به میزان کمتر از 18% انطباق داشته و با هیچ‌یک از ضدهنجارهای علم انطباقی را نشان نمی‌دهند.
نتایج: نتایج به‌دست‌آمده، حاکی از پراکندگی و توزیع نامتوازن مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی در این کاربرگ‌ها و نیز، عدم انطباق آن‌ها بر الزامات نهادی علم بوده و بازنگری در آن‌ها را ضروری نشان می‌دهد. در نهایت، کاربرگ ارزیابی جدید، با 10 مؤلفه و 44 شاخص تدوین شد.

کلیدواژه‌ها