دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-328 
3. ترسیم نقشه‌ موضوعی مقالات حوزۀ «بازی در کتابخانه‌ها» در اسکوپوس

صفحه 21-40

زهرا بتولی؛ مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


5. سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة «علوم شناختی» در ایران و جهان

صفحه 57-76

سعیده رجب زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه علی نورمحمدی


15. تحلیل موضوعی مطالعات کووید 19 در پنج قاره بزرگ

صفحه 277-297

سمیه جعفری؛ راضیه فرشید؛ لیلا جباری