سنجش و ارزیابی بهره‌وری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی » در ایران و جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران ایران در حوزة «علوم شناحتی» انجام گرفته است.
روش‌پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی است که برای انجام آن از روش‌های اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعۀ این پژوهش شامل تمامی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی ایران در حوزه علوم شناختی است که در طی سالهای 1983 تا 2017 در پایگاه وب آو ساینس دارای مقاله بوده‌اند. تعداد مقاله‌های مورد مطالعه 1317 عنوان و مربوط به 94 پژوهشگر است. علاوه بر این، برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخص‌های مورد نظر، از نظرات تعداد 30 نفر از پژوهشگران علم‌سنجی و متخصصان موضوعی به عنوان بخشی دیگر از جامعۀ این پژوهش استفاده به عمل آمد و نظرات آنها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد.
ابزار گردآوری داده‌ها: عبارت است از پرسشنامه‌ای‌ حاوی 10 سؤال برای ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران در حوزه علوم شناختی که پیش‌تر روایی آن‌ها توسط اعضای هیئت علمی علم‌سنجی و متخصصان موضوعی تأیید شد. با توجه به ضریب 96/0 بدست آمده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مورد تأئید قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های مربوط به Q1, Q2و H-Index برای پژوهشگران حوزه‌ علوم شناختی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها