مقایسه دیدگاه خبرگان با شاخص اف‌دبلیوسی‌آی از پایگاه سای‌ول در شناسایی نویسندگان برتر (مطالعه موردی نویسندگان برتر ایران حوزه علوم پایه از 2013 تا 2018)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: مهمترین هدف پژوهش حاضر مقایسه دو رویکرد کمّی (در این پژوهش شاخص علم‌سنجی اف-دبلیوسی‌آی) و کیفی (دیدگاه خبرگان) در انتخاب نویسندگان برتر است.
روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر دو جامعه مشارکت داشته‌اند؛ گروه اول خبرگان (10 نفر)، و گروه دوم نویسندگان برتر (87 نفر) بر اساس شاخص اف‌دبلیوسی‌آی. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه‌واری، پرسشنامه، و پایگاه سای‌ول استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون ناپامتریک فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌های پژوهش: یافته‌های این پژوهش نشان داد میان رتبه‌های به دست آمده در هر دو رویکرد کمّی و کیفی تفاوتی وجود ندارد (علی‌رغم جابجایی مؤلفه‌ها در این دو رویکرد) و نویسندگان برتر بر اساس شاخص اف‌دبلیوسی‌آی، مؤلفه‌های مدنظر خبرگان حوزه بهره‌وری علمی برای برتری را دارا هستند.
نتایج: نتایج این بررسی نشان داد که مهمترین مؤلفه‌های اثرگذار بر بهره‌وری علمی نویسندگان از دیدگاه خبرگان مؤلفه‌های محیطی و سازمانی هستند (زمان اختصاص داده شده به پژوهش، و جایگاه علمی سازمان وابسته)، در حالی که در جامعه نویسندگان برتر بر اساس شاخص اف‌دبلیوسی‌آی مؤلفه‌های علم‌سنجی (تعداد مقالات، استنادات ) نسبت به سایر مؤلفه‌ها بالاترین میانگین و رتبه‌ها را داشته‌اند. با وجود این میان رتبه‌های به دست آمده برای هر دو رویکرد تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها