سنجش سطح انطباق شاخص‍های استنادی و سنجه‍های جایگزین نرمال‍شده در رتبه‍بندی مجلات علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز،

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز،

چکیده

هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش، سنجش همبستگی بین رتبه‌بندی بر مبنای سنجه‌های جایگزین نرمال شده و شاخص‌های استنادی و مقایسه بین‌رشته‌ای در سطح مجلات علمی بوده است.
روش‍شناسی: پژوهش حاضر رویکردی کمی داشته و ازنظر هدف از نوع پژوهش‍های بنیادی است. ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها، این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است.
یافته‍ها: در رتبه‍بندی مجلات در اغلب رشته‌ها شاخص نرمال‌شده جایگزین NJAM رابطه‍ی معنی‌داری با شاخص‌های استنادی (IF، SJR و SNIP) نداشت؛ اما شاخص‌های NJRM و NJCM رابطه مثبت، متوسط و معنی‌داری با شاخص‌های استنادی (IF، SJR و SNIP) داشتند. همچنین برمبنای شاخص‌های جایگزین غیر نرمال، بین رشته‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ در حالی که در رتبه‌بندی برمبنای شاخص‌های نرمال‌شده جایگزین (NJAM، NJRM و NJCM) بین رشته‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است.
نتیجه‍گیری: شاخص‌های متنوع استنادی و جایگزین، هر کدام معیار سنجش جنبه‍هایی از کیفیت مجلات علمی هستند و دلیل این روابط مثبت و نسبتاً قوی بین آنها، ساختار کیفی ثابت یک مجله علمی از ابعاد گوناگون می‍باشد؛ بر اساس این پژوهش، همه شاخص‌های جایگزین پیشنهادی بجز شاخص‌های JAM و NJAM را می‍توان به عنوان شاخص‌ رتبه‍بندی مجلات علمی بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها