ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب آو ساینس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم.

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 4. استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی دانشگاه آزاد در موضوع هنر و معماری در پایگاه وب آوساینس است. پژوهش کاربردی با رویکرد علم سنجی است. جامعه آماری تولیدات علمی دانشگاه در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب آوساینس است. یافتهها نشان داد اولین رکورد نمایه شده مربوط به 2008 و بیشترین تولیدات علمی مربوط به 2016 با 176 رکورد اطلاعاتی است. ملکیان و ثبوتی با تولید 5 رکورد در رتبه اول قرار دارند. بیشترین همکاری با استرالیا و مالزی است. " TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN "ART AND COMMUNICATION منبع هسته شناخته شد. همچنین کلیدواژه "معماری" با فراوانی 13 در رتبه اول و کلیدواژه "ایران" با فراوانی 11 در رتبه دوم قرار دارد. از لحاظ همایندی واژگان، "مطالعات زیست محیطی" و "مطالعات شهری" با هم رخدادی 14 در رتبه اول قرار دارد. همچنین رکوردهای علمی نمایه شده در زمینه هنر و معماری در 7 خوشه کلی تقسیم بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها