نویسنده = احمد سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی نظام‌های شتاب‌دهنده تولید علم از نظر اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه‌های‌ دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.22070/rsci.2020.13317.1448

مرجان عرب رحمتی پور؛ زهره میرحسینی؛ احمد سعیدی