نویسنده = ابراهیم زال زاده
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه شباهت واژگانی متون مرتبط با کتابخانه های الکترونیکی، دیجیتالی و مجازی در پایگاه وب آو ساینس: تحلیل خوشه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22070/rsci.2020.5739.1421

افسانه حاضری؛ الهام زارعزاده؛ اسماعیل بیگدلو؛ ابراهیم زال زاده؛ اسماعیل مصطفوی


2. ترسیم ساختار حوزه‌های علمی با استفاده از روش هم‌واژگانی: مطالعۀ موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-96

10.22070/rsci.2017.795

پریسا شکریه زاده؛ ابراهیم زال زاده؛ فرامرز سهیلی