نویسنده = سارا سهراب زاده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1388 تا 1394

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-198

10.22070/rsci.2017.565

محمد حسن زاده؛ مصطفی اسبک تبار؛ سارا سهراب زاده؛ معصومه محمدی ضرون