نویسنده = میثم داستانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وب‌سایت اصلی و جعلی مجلات با رویکرد وب‌سنجی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-100

10.22070/rsci.2018.611

سعید غفاری؛ میثم داستانی