نویسنده = سید عابدین حسینی آهنگری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوهای "خوداستنادی" و "نرخ کل استنادات" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-140

سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک