نویسنده = یعقوب نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر نظریه‌های مدیریت دانش: رویکردی مبتنی بر نگاشت علمی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-122

10.22070/rsci.2019.4452.1292

رضا کریمی؛ یعقوب نوروزی


2. ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آو‌ساینس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-148

10.22070/rsci.2019.4377.1286

فرشته سوری؛ یعقوب نوروزی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی