نویسنده = زهرا اباذری
مدل ارزیابی اثربخشی پژوهش‌های علوم ‌انسانی در ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 1-34

10.22070/rsci.2020.13384.1450

دلبر طایفه باقر؛ زهرا اباذری؛ شیما مرادی؛ فهیمه باب الحوائجی


شناسایی و تبیین ساختار و رویکرد موجود در شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری حوزه مهندسی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 14، مهر 1400، صفحه 173-196

10.22070/rsci.2021.13453.1452

زینب رضاقلی لالانی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا اباذری؛ فرشته سپهر