کلیدواژه‌ها = دگرسنجه‌ها
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثربخشی مقالات بین‌المللی پژوهشگران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس پایگاه اسکوپوس: مطالعه آلتمتریکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22070/rsci.2020.5668.1414

علیرضا بهمن آبادی؛ جواد بشیری؛ هوشنگ حکیمی