کلیدواژه‌ها = پژوهش‌های علوم انسانی
مدل ارزیابی اثربخشی پژوهش‌های علوم ‌انسانی در ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 1-34

10.22070/rsci.2020.13384.1450

دلبر طایفه باقر؛ زهرا اباذری؛ شیما مرادی؛ فهیمه باب الحوائجی