کلیدواژه‌ها = تحلیل هم‌رخدادی واژگان
مطالعه کتابسنجی و تحلیل شبکه هم‌نویسندگی و خوشه‌های موضوعی پژوهش‌های هستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

10.22070/rsci.2021.14558.1500

ملوک السادات حسینی بهشتی؛ سهیلا خوئینی؛ الهام اسمعیل پونکی