کلیدواژه‌ها = مطالعات کوهورت. ارزیابی پژوهش. سنجش اثر. تولید و توسعه دانش. علم‌سنجی. علوم پزشکی.ایران
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-88

10.22070/rsci.2019.3722.1231

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری