نویسنده = فاطمه فهیم نیا
تعداد مقالات: 5
1. ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-40

10.22070/rsci.2019.4017.1258

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


2. ترسیم نقشه‌ موضوعی مقالات حوزۀ «بازی در کتابخانه‌ها» در اسکوپوس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-40

10.22070/rsci.2018.642

زهرا بتولی؛ مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


3. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-66

10.22070/rsci.2018.639

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


4. بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

10.22070/rsci.2016.489

فاطمه فهیم نیا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ موسی بامیر