نویسنده = حمیدرضا جمالی مهموئی
تعداد مقالات: 3
1. تنوع و پراکندگی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه فناوری‌های هم‌گرا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-134

10.22070/rsci.2017.513

قاسم آزادی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


3. تعامل‌ها و انگیزه‌های اطلاعاتی دانشمندان در شبکۀ حرفه‌ای ریسرچ‌گیت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-56

10.22070/rsci.2016.468

نیما یعقوبی ملال؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان