کلیدواژه‌ها = ارزیابی پژوهش
تعداد مقالات: 4
1. سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری


2. استفاده از مدل مارپیچ چهارگانه (کوآدراپل هلیکس) در ارزیابی پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

شیما مرادی


3. ابعاد اثرگذاری پژوهش: مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 203-224

مریم خسروی؛ رویا پورنقی


4. بررسی شبکه‌های اجتماعی علمی به‌عنوان ابزاری جایگزین یا مکمّل در ارزیابی پژوهشگران ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 71-84

حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ مریم نظری