کلیدواژه‌ها = کتاب‌سنجی
تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

دوره 7، شماره 14، مهر 1400، صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان


جایگاه وزنی مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1400، صفحه 217-234

10.22070/rsci.2020.5124.1348

ساره اکبری نیسیانی؛ حمیده احتشام؛ حسین تقی زاد؛ حسین دانشور