کلیدواژه‌ها = شاخص‌های علم‌سنجی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران در حوزه‌ی معماری عصب‌محور: مرور دامنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22070/rsci.2021.13910.1479

صبا حسینی نسب؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محمدعلی خان محمدی


2. بررسی تطبیقی سازمان‌های سنجش علم‌ بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-66

10.22070/rsci.2017.793

عیسی زارعی؛ زینب صدیقی