کلیدواژه‌ها = آموزش و ترویج کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-40

10.22070/rsci.2019.4017.1258

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


2. واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-66

10.22070/rsci.2018.639

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی


3. هم‌تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-86

10.22070/rsci.2017.564

جواد بشیری؛ عباس گیلوری