دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-216 
2. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

صفحه 1-16

10.22070/rsci.2017.509

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی