تعداد مقالات: 156
1. سخن سردبیر(نقش علم سنجی در پایش هدفمند ارتقاء و رکود علم)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-2

جعفر مهراد


3. سخن سردبیر(به مناسبت تولد پژوهش‌نامه علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-2

عبدالرضا نوروزی چاکلی


4. سخن سردبیر(مسئولیت دانش‌آموختگان علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-2

عبدالرضا نوروزی چاکلی


8. سخن سردبیر: بین‌المللی‌سازی آموزش عالی: از سیاست‌گذاری تا اقدام

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-3

عبدالرضا نوروزی چاکلی


10. سخن سردبیر: بحران کرونا، پژوهش مجازی و علم‌سنجی مجازی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2

عبدالرضا نوروزی چاکلی


12. تاثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها و تحلیل رابطة متقابل آن‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی


14. تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

محمد توکلی زاده راوری؛ افسانه حاضری؛ راضیه نجفی؛ فرامرز سهیلی


15. شناسایی و طبقه‌بندی اهداف، مخاطبان و چالش‌های مراکز علم‌سنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

فاطمه آتش دلیگانی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


16. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


18. ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمد رضا آهنچیان


19. مطالعۀ شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ الهه شهبازی منشادی


20. مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فرج اله رحیمی؛ پرستو پارسائی محمدی


22. بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

فاطمه فهیم نیا؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ موسی بامیر


23. بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28

افسانه حاضری؛ فاطمه مکی زاده؛ فرزانه بیک خورمیزی؛ فرامرز سهیلی


24. ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌نویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-32

هما ارشدی؛ محمدامین عرفان منش؛ نجمه سالمی


25. بررسی وضعیت کشورهای اسلامی از نظر فقر علمی در حوزه علوم پزشکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-32

علی منصوری؛ فرامرز سهیلی؛ پریسا قزوینه