تعداد مقالات: 189
3. سخن سردبیر(به مناسبت تولد پژوهش‌نامه علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-2

10.22070/rsci.2016.833

عبدالرضا نوروزی چاکلی


4. سخن سردبیر(مسئولیت دانش‌آموختگان علم‌سنجی)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-2

10.22070/rsci.2016.834

عبدالرضا نوروزی چاکلی


10. سخن سردبیر: بحران کرونا، پژوهش مجازی و علم‌سنجی مجازی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-2

10.22070/rsci.2019.1129

عبدالرضا نوروزی چاکلی


14. سخن سردبیر:رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، از آرمان تا واقعیت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-2

10.22070/RSCI.2021.3327

عبدالرضا نوروزی چاکلی


16. تاثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها و تحلیل رابطة متقابل آن‌ها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2016.379

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی


18. تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2016.488

محمد توکلی زاده راوری؛ افسانه حاضری؛ راضیه نجفی؛ فرامرز سهیلی


19. شناسایی و طبقه‌بندی اهداف، مخاطبان و چالش‌های مراکز علم‌سنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2017.503

فاطمه آتش دلیگانی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی


20. اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

10.22070/rsci.2017.509

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


23. ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22070/rsci.2018.756

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمد رضا آهنچیان


24. مطالعۀ شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/rsci.2017.790

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ الهه شهبازی منشادی