دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-346 (تاریخ انتشار الکترونیکی 1400/4/6 ) 
4. علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی

صفحه 51-76

10.22070/rsci.2020.5505.1388

فاطمه کفشدوز محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا میگون پوری؛ حسین وظیفه دوست


12. تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

صفحه 221-244

10.22070/rsci.2020.5342.1372

حمیدرضا پروازی شندی؛ حمیدرضا ایرانی؛ اسدالله کردنائیج؛ داتیس خواجه ئیان