دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-94 
2. تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

صفحه 1-14

10.22070/rsci.2016.488

محمد توکلی زاده راوری؛ افسانه حاضری؛ راضیه نجفی؛ فرامرز سهیلی