دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-130 
5. مروری بر رسم نقشۀ‌ علم و روش‌شناسی آن

صفحه 57-76

10.22070/rsci.2016.469

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی