نویسنده = عاطفه شریف
اشتراک دانش در رسانه های اجتماعی: مطالعه کتابسنجی و دگرسنجی بروندادهای پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22070/rsci.2024.17582.1663

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف