نمایه شدن نشریه در پایگاه ابسکو

نمایه شدن نشریه در پایگاه  ابسکو

خوشبختانه EBSCO  موافقت کرد مجله پژوهشنامه علم سنجی را تحت پوشش قرار دهد و مقالاتمان را در پایگاه  ابسکو (EBSCO Journals Database) نمایه سازی کند. 

لینک نام مجله در ابسکو