فهرست داوران سال 1401

فهرست داوران نشریه علمی پژوهش نامه علم سنجی (دانشگاه شاهد) در سال 1401  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 امیر رضا اصنافی استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی لینک
2 قاسم آزادی احمدآبادی استادیار  گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
3 عادله آهنگر سایر  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران، ایران  
4 زهرا بتولی استادیار گروه مدیریت سلامت،ایمنی ومحیط زیست،(HSE-MS ) ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  
5 فاطمه براتلو استادیار گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
6 مریم پاکدامن استادیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید بهشتی لینک
7 مهری پریرخ استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  
8 محمدرضا جلالی ندوشن استاد دانشگاه شاهد  
9 المیرا جنوی استادیار گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
10 داود حاصلی استادیار استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
11 محمد حسن زاده استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس  
12 الهه حسن زاده دیزجی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  
13 الهه حسینی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا. لینک
14 علی اکبر خاصه دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور. لینک
15 میثم داستانی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد لینک
16 فرشید دانش استادیار  گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری لینک
17 رضا رجبعلی بگلو استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) لینک
18 فروغ رحیمی استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران لینک
19 مینا رضایی دینانی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران  
20 هاجر ستوده استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز لینک
21 بابک شمشیری دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز  
22 سعید صفری دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
23 لاله صمدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
24 بهجت طاهری دولت آبادی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  
25 دلبر طایفه باقر سایر دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
26 ساجده عبدی سایر دکتری ،گروه علم سنجی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  
27 علی قربی سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدریریت، دانشگاه تهران  
28 فرزانه قنادی نژاد سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  
29 سمیه قویدل سایر دانش‌آموخته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران لینک
30 رضا کریمی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم  
31 حیدر مختاری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور  
32 اسماعیل مصطفوی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد لینک
33 زهره مقیسه سایر گروه سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران لینک
34 اشرف ملکی دانشیار  پژوهشگر ارشد گروه جامعه شناسی اقتصادی،دانشگاه تورکو  
35 محمدجواد منصورزاده سایر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک
36 لیلا نامداریان دانشیار هیئت علمی ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) لینک
37 لیلا نعمتی انارکی دانشیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
38 حمزه علی نورمحمدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک
39 عبدالرضا نوروزی چاکلی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
40 اسماعیل وزیری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه زابل لینک