راهنمای نویسندگان

در این نشریه هیچ هزینه ای بابت داوری و انتشارمقاله ها از نویسندگان دریافت نمی شود و مقاله ها به طور رایگان منتشرمی شوند.

لینک دانلود شیوه نامه نگارش مقاله

لینک دانلود شرایط پذیرش مقاله

لینک دانلود فرم تعهد نویسنده

لینک دانلود فرم تعارض منافع

لینک دانلود فرم زودآیند

لینک دانلود راهنمای دریافت کد شناسه ارکید ORCID 

لینک دانلود ثبت نام ارکید ORCID