فهرست داوران سال 1402

فهرست داوران نشریه علمی پژوهش نامه علم سنجی (دانشگاه شاهد) در سال 1402  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 سعید اسدی دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد  
2 حسن اشرفی ریزی استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   لینک
3 امیر رضا اصنافی استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی لینک
4 قاسم آزادی احمدآبادی استادیار  گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
5 فاطمه آموسی سایر  دکترای مدیریت کارآفرینی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران  
6 زهرا بتولی استادیار گروه مدیریت سلامت،ایمنی ومحیط زیست،(HSE-MS ) ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
7 علیرضا بهمن آبادی مربی مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران  
8 رویا پورنقی استادیار /گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی،  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)  
9 سمیه جعفری سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
10 حمیدرضا جمالی مهموئی دانشیار دانشکده مطالعات اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه چارلز استورت،استرالیا لینک
11 المیرا جنوی استادیار گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
12 الهه حسینی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا لینک
13 وحید حقیقت دوست استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شاهد  
14 محمد خندان استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
15 فرشید دانش استادیار  گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری لینک
16 فریبرز درودی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران  
17 فروغ رحیمی استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز لینک
18 مریم رزمگیر استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
19 زهره زاهدی   عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگر ارشد دانشگاه لایدن لینک
20 هاجر ستوده استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز لینک
21 امید صفرزاده دانشیار گروه آموزشی مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد  
22 لاله صمدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
23 جواد عباس پور دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز  
24 ساجده عبدی سایر دکتری ،گروه علم سنجی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  
25 جعفر عماداله عموقین استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران  
26 فهیمه فهیمی فر استادیار عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران لینک
27 فرزانه قنادی نژاد سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز  
28 سمیه قویدل سایر دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، لینک
29 اسماعیل مصطفوی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد لینک
30 داریوش مطلبی دانشیار  گروه علوم تربیتی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
31 اشرف ملکی دانشیار  پژوهشگر ارشد گروه جامعه شناسی اقتصادی،دانشگاه تورکو  
32 علی منصوری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه اصفهان  
33 زهرا ناصری سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه  
34 لیلا نامداریان دانشیار هیئت علمی ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) لینک
35 لیلا نعمتی انارکی دانشیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
36 حمزه علی نورمحمدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک
37 عبدالرضا نوروزی چاکلی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
38 اسماعیل وزیری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه زابل  
39 رویا وصال آزاد سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه خوارزمی. تهران  
40 موسی یمین فیروز استادیار  گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل