فهرست داوران سال 1398

فهرست داوران نشریه علمی پژوهش نامه علم سنجی (دانشگاه شاهد) در سال 1398  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 شعله ارسطوپور استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد  
2 علیرضا اسفندیاری مقدم دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان لینک
3 امیر رضا اصنافی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید بهشتی لینک
4 قاسم آزادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
5 مهری پریرخ استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد  
6 حمیدرضا جمالی دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه خوارزمی لینک
7 المیرا جنوی استادیار گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
8 محمد حسن زاده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه ترییت مدرس  
9 رسول زوارقی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز  
10 هاجر ستوده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز لینک
11 سمیرا سلیمان پور سایر  دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران  
12 فرامرز سهیلی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور  
13 بابک شمشیری دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شیراز  
14 محمدکریم صابری استادیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان  
15 لاله صمدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
16 نادیا صنیعی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران  
17 بهجت طاهری دولت آبادی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید چمران اهواز  
18 عاصفه عاصمی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان  
19 جواد عباس پور استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه شیراز  
20 سپیده فهیمی فر استادیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه تهران لینک
21 علی حسین قاسمی دانشیار  رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپور اهواز  
22 رقیه قضاوی خوراسگانی سایر  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز لینک
23 مرتضی کوکبی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید چمران  
24 شیما مرادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
25 اشرف ملکی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز  
26 افشین موسوی چلک استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور لینک
27 زهرا ناصری سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه  
28 لیلا نعمتی انارکی دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
29 حمزه علی نورمحمدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک
30 عبدالرضا نوروزی چاکلی دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک