فهرست داوران سال 1399

فهرست داوران نشریه علمی پژوهش نامه علم سنجی (دانشگاه شاهد) در سال 1399  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 سعیده ابراهیمی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،  دانشگاه شیراز لینک
2 صنم ابراهیم زاده سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا   
3 مریم اخوتی دانشیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
4 علیرضا اسفندیاری مقدم دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان لینک
5 امیر رضا اصنافی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید بهشتی لینک
6 رشا اطلسی سایر دانشگاه علوم پزشکی تهران  
7 قاسم آزادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
8 علیرضا بهمن آبادی مربی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران  
9 مهری پریرخ استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد  
10 رویا پورنقی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی،  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)  
11 سمیه جعفری سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
12 علی جلالی دیزجی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی  
13 حمیدرضا جمالی دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه خوارزمی  
14 المیرا جنوی استادیار گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
15 محمد حسن زاده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه ترییت مدرس  
16 الهه حسن زاده دیزجی سایر کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  
17 الهه حسینی سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،  دانشگاه الزهرا لینک
18 امیرهوشنگ حیدری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- مدیر گروه آینده پژوهی  
19 علی اکبر خاصه دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور لینک
20 میثم داستانی سایر دانشگاه علوم پزشکی گناباد لینک
21 فریبرز درودی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران لینک
22 رضا رجبعلی بگلو استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) لینک
23 مهدی رحمانی سایر دانشگاه تهران  
24 فروغ رحیمی استادیار ضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز لینک
25 مریم رزمگیر سایر دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
26 رسول زوارقی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز  
27 هاجر ستوده دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز لینک
28 فرامرز سهیلی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور  
29 فاطمه شیخ شعاعی استادیار استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  
30 محمدکریم صابری استادیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان  
31 منصوره صراطی شیرازی استادیار  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام لینک
32 لاله صمدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
33 نادیا صنیعی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران  
34 بهجت طاهری دولت آبادی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید چمران اهواز  
35 جواد عباس پور استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه شیراز  
36 ساجده عبدی سایر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه علم سنجی  
37 رحمت الله فتاحی استاد  گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد لینک
38 محبوبه فرزین یزدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه الزهرا (س) لینک
39 فاطمه فهیم نیا دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه تهران  
40 سپیده فهیمی فر استادیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه تهران لینک
41 محمدرضا قانع دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری  
42 رقیه قضاوی خوراسگانی سایر  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز لینک
43 معصومه کربلا آقایی کامران استادیار دانشگاه الزهرا  
44 آتوسا کوچک سایر شهید چمران اهواز  
45 مرتضی کوکبی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شهید چمران  
46 علی گزنی استادیار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  
47 مهدی محمدی دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم  
48 حیدر مختاری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور  
49 شیما مرادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
50 اسماعیل مصطفوی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد لینک
51 اشرف ملکی سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز  
52 محمدجواد منصورزاده سایر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک
53 زهرا ناصری سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه  
54 لیلا نامداریان استادیار عضو هیئت علمی ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) لینک
55 لیلا نعمتی انارکی دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
56 حمزه علی نورمحمدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک
57 عبدالرضا نوروزی چاکلی دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک
58 فاطمه نویدی سایر کارشناس اداره استاندارد پژوهشگاه فضایی ایران  
59 زهرا یوسفی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه خلیج فارس- بوشهر لینک