فهرست داوران سال 1400

فهرست داوران نشریه علمی پژوهش نامه علم سنجی (دانشگاه شاهد) در سال 1400  
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
1 مریم اخوتی دانشیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
2 امیر رضا اصنافی استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی لینک
3 رشا اطلسی سایر پژوهشگر اطلاع رسانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  
4 رضا اکبرنژاد استادیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید مدنی. آذربایجان، تبریز، ایران  
5 محمدرضا امیری استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان  
6 زهرا بتولی استادیار گروه مدیریت سلامت،ایمنی ومحیط زیست،(HSE-MS ) ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  
7 مهری پریرخ استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  
8 سمیه جعفری سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
9 علی جلالی دیزجی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی  
10 حمیدرضا جمالی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی لینک
11 المیرا جنوی استادیار گروه علم‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
12 امیرهوشنگ حیدری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- مدیر گروه آینده پژوهی  
13 الهه حسینی سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا. لینک
14 علی اکبر خاصه دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور. لینک
15 محمد خندان استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
16 فرشید دانش استادیار  گروه مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری لینک
17 رضا رجبعلی بگلو استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) لینک
18 فروغ رحیمی استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران لینک
19 مریم رزمگیر سایر دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
20 هاجر ستوده استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شیراز لینک
21 مهدی شقاقی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی  
22 محمدکریم صابری استادیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان  
23 لاله صمدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
24 جواد عباس پور استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه شیراز  
25 محمد علائی آرانی سایر دانشگاه کاشان / کتابدار و مدرس  
26 امیر غائبی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه الزهرا  لینک
27 مجتبی فرحبخش استادیار گروه حقوق، دانشگاه شاهد  
28 محبوبه فرزین یزدی استادیار دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی/دانشگاه الزهرا (س) لینک
29 سپیده فهیمی فر استادیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران لینک
30 محمدرضا قانع دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری  
31 علی قربی سایر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدریریت، دانشگاه تهران  
32 سمیه قویدل سایر دانش‌آموخته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران لینک
33 رضا کریمی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم  
34 مرتضی کوکبی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه شهید چمران  
35 مهدی محمدی دانشیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم  
36 حیدر مختاری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور  
37 شیما مرادی استادیار هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور لینک
38 زهره مقیسه سایر گروه سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران لینک
39 فاطمه مکی زاده استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه یزد  
40 اشرف ملکی سایر  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز  
41 سعید ملک محمدی سایر مسول چاپ و نشر معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان لینک
42 محمدجواد منصورزاده سایر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران لینک
43 زهرا ناصری سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه  
44 لیلا نعمتی انارکی دانشیار  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران لینک
45 حمزه علی نورمحمدی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه شاهد لینک
46 علیرضا نوروزی دانشیار عضو هیت علمی دانشگاه تهران  
47 عبدالرضا نوروزی چاکلی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد لینک
48 اسماعیل وزیری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه زابل  
49 زهرا یوسفی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر لینک
50 امیر وفائیان سایر دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی لینک