کلیدواژه‌ها = تخصیص پنهان دریکله
مدل‌سازی موضوعی مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه غدد درون‌ریز و متابولیسم در پایگاه استنادی وب علوم

دوره 8، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1401، صفحه 49-68

10.22070/rsci.2020.5813.1432

ام البنین اسدی قادیکلایی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی؛ فهیمه باب الحوائجی