مجوز علمی- پژوهشی نشریه

ا

طلاعیه مهم دفتر پژوهش نامه علم سنجی :

براساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 95/11/27 با اعتبار علمی _پژوهشی به نشریه پژوهش نامه علم سنجی از شماره 1 بهار و تابستان 94موافقت شد.