کلیدواژه‌ها = خوشه دانش
تحلیل خوشه‌ای توسعه دانش در حوزه استخراج دانش در صنایع خدماتی

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 445-470

10.22070/rsci.2022.16414.1599

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی آهقی